Konference

Jak omezit střety zájmů ve zdravotnictví

redakce

Seminář s názvem Jak omezit střety zájmů ve zdravotnictví proběhl 9. prosince 2015 v budově Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Na akci pořádané Sdružením Občan Pavla Vepřeka vystoupili mimo jiné Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP, Jan Mužák, vedoucí pracovní skupiny Etika, CzechMed či MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel nemocnice Jihlava.

Tématy k diskusi byla: Jak zabránit vzniku podezření, že lékaře motivuje k podání konkrétního léku i něco jiného než zdravotní stav pacienta? Jak zajistit, aby o výběru zdravotnického prostředku rozhodovala jeho potřebnost, kvalita a cena, a nikoli jiné mechanismy? Co by se mělo v dalších letech změnit, abychom si tuto otázku už nemuseli klást?

Jakub Dvořáček z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu promluvil o spolupráci farmaceutického průmyslu s lékaři. „Vzájemná spolupráce farmaceutického průmyslu a lékařů je přirozenou součástí funkčního zdravotnického systému. Farmaceutický průmysl je při vývoji a hodnocení léků odkázán na spolupráci s lékaři a opačně. Vzájemná spolupráce je předpokladem úspěšného vývoje nových léčebných metod, které jsou pro pacienta přínosem,“ uvedl mimo jiné. Poté vysvětlil základní body iniciativy Transparentní spolupráce, která má právě vztah mezi farmaceutickými firmami a lékaři zlepšit.

Lukáš Velev za hlavní střet zájmů v českém zdravotnictví označil střet mezi povinností poskytovat služby na náležité odborné úrovni a ekonomickými možnostmi systému. Poté podrobně rozebral různé střety zájmů z pohledu poskytovatele zdravotních služeb.

Řešením je podle něj například správná a důsledná cenotvorba jako eliminace nepřiměřeného zisku. Aplikace HTA na léky i zdravotnickou techniku. Zapojení pacienta. Vratka DPH zpět do zdravotnictví, především úhrady zdravotních služeb. Reálné nastavení úhrad služeb zahrnující nezbytné náklady či zprůhlednění a otevření trhu.

Partneři
Mederi

  • Moje ambulance
  • VZP
  • AIFP
  • ČSOB Pojišťovna
  • Privamed
Nahoru